Maakt u medische kosten?

Dan wilt u waarschijnlijk weten of deze kosten aan u vergoed zullen worden.

De meest voorkomende vergoedingen zijn:

 1. Vergoeding uit de basisverzekering via uw zorgverzekeraar.
 2. Als u een laag inkomen heeft:  Bijdrage in de premie via de Zorgtoeslag
 3. Vergoeding van uw lidmaatschap van een patiëntenvereniging.
  Iederin heeft een document opgesteld om snel inzicht te geven of uw zorgverzekeraar uw lidmaatschap vergoedt en onder welke voorwaarden.

Hieronder is beschreven hoe de zorgverzekering in Nederland georganiseerd is en zal nader ingegaan worden op de zorgverzekering zelf en waar u op kunt letten als u zorg nodig heeft.

Organisatie van de zorg

De Nederlandse staat heeft gekozen voor een systeem dat medische zorg voor iedereen financieel bereikbaar maakt.

In het zorgstelsel spelen 4 partijen een belangrijke rol:

 • Wij, de zorgafnemers (consumenten)
  De belangen van de zorgafnemers als collectief worden behartigd via patiënten- en consumentenorganisaties, zoals de Hoornvlies Patiënten Vereniging
 • Uw hulpverlener (b.v. arts, optometrist, apotheker)
 • Uw zorgverzekeraar
 • De Nederlandse overheid.
  De overheid stelt de spelregels op en laat zich hierbij direct of indirect  beïnvloeden door de 3 eerder genoemde partijen.

Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel bestaat sinds 2015 uit twee volksverzekeringen en twee decentrale regelingen:

 • Zorgverzekeringswet (Zvw) – deze wet ligt aan basis voor uw zorgverzekering
 • Wet langdurige zorg (Wlz)

Een deel van de langdurige zorg is gedecentraliseerd naar de gemeenten:

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo2015)
 • Jeugdwet

Om de zorg ook betaalbaar te houden voor mensen met een laag inkomen is een aparte wet:

 • Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekering

De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt – geheel of gedeeltelijk – de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, hulpmiddelen of apotheek.

Informeer vooraf bij uw hulpverlener of verzekeraar of uw zorg onder het basispakket valt en door uw verzekeraar vergoed wordt.

U betaalt zelf:

 • Uw verzekeringspremie
  • Jongeren tot 18 zijn gratis meeverzekerd
  • Om de premie betaalbaar te houden, kunnen mensen met een laag inkomen een zorgtoeslag krijgen. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van de Zorgtoeslag 2016 vindt u bij de Belastingdienst .
 • Kosten die niet vergoed worden op basis van uw basisverzekering.
  Dat zal meestal betrekking hebben op kosten die buiten het basispakket vallen. U kunt zich hier soms wel aanvullend voor verzekeren.
  Let op: Er kan ook door uw zorgverzekeraar  een eigen bijdrage in rekening gebracht worden, b.v. als de zorgkosten hoger zijn dan het marktconforme tarief of als u zorg afneemt bij een niet gecontracteerde hulpverlener. Als deze eigen bijdrage buitenproportioneel hoog is, is het raadzaam bezwaar in te dienen of een beroepsprocedure te starten.
 • Eigen risico
  De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast.
  U kunt uw eigen risico bij de meeste verzekeraars verhogen met maximaal € 500,-
  Voor jongeren tot 18 jaar hoeft geen eigen risico te worden betaald.
 • Eigen bijdrage
  Voor sommige zorg geldt – naast het eigen risico – een eigen bijdrage.
  Voor hulpmiddelen geldt meestal een eigen bijdrage.

Maakt u veel zorgkosten die niet vergoed worden, dan kunt u mogelijk bij uw aangifte inkomstenbelasting deze zorgkosten opvoeren als aftrekposten. Helaas is dat niet mogelijk voor de hierboven beschreven eigen risico’s en eigen bijdrages.